Socioekonomska analiza

Socioekonomski ciljevi su ključni zahtevi u mnogim projektima finansiranih ili podržanih od strane međunarodnih finansijskih institucija (IFI) i generalno iz EU fondovia.

Počevši od kvantitativnog okvira, rezultata finansijske analize, socioekonomska analiza troškova i dobiti, obuhvata nekoliko koraka u cilju ravnomernog uticaja na odgovarajuće odlučivače.

Ti koraci su:
  • Fiskalne ispravke, gde su projektni inputi i outputi modifikovani zbog transfera u javnim finansijama.
  • Spoljne ispravke, obuhvataju troškove i koristi koje proizilaze iz projekta ali imaju uticaj na spoljno okruženje.
  • Determinisanje faktora konverzije, gde su cene inputa i autputa prilagođene njihovoj makroekonomskoj vrednosti.
  • Kreiranje radnih mesta na kratoročnoj, srednjoročnoj i dugoročnoj osnovi.

I konačno, izračunava se interna stopa prinosa, koja predstavlja indikator doprinosa projekta njegovoj socioekonomskoj okolini.

Naše usluge

Socioekonomska analiza troškova i dobiti je strukturna procedura, koja se izračunavala od strane finansijskog experta i saradnika Manfreda Watzala u prošlim projektima za EU institucije. Različiti metodi su razvijani u cilju kvantifikacije socijalnog uticaja projekta sa mogućnošću procene u cilju održive realizacije projekta.