Upravljanje otpadom

Upravljanje otpadom – izrada strateških planova

  • Razvoj regionalnih strateških planova upravljanja otpadom
  • Pronalaženje i procena lokacija za nove deponije

Odlaganje otpada

  • Projektni menadžment u oblastima: komunalnih i industrijskih deponija (monitoring, planiranje, apliciranje, tender, nabavka, nadzor, implementacija, kontrola)

Tretman otpadnih voda

  • Razvoj strateških planova prečišćavanja otpadnih voda
  • Projektni menadžment za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (planiranje, apliciranje, tender, nabavka, monitoring, nadzor, kontrola)

Podrška upravljanju deponijama

  • Planiranje i implementacija sistema za nadzor deponije za odlaganje komunalnog i opasnog otpada (planiranje i implementacija projekta)
  • Uvođenje novih mera zaštite životne sredine i adaptacija novim pravilima za deponije (zakoni i protokoli)

"Potreba za bezbedan i komercijalizovan sistem upravljanja otpadom je sve veća. Uložimo napor da izbegnemo otpad gde god je to moguće, potrudimo se da budemo kreativni i da ga nakon ponovne upotrebe, prečišćenog vratimo kao resurs, budimo odgovorni prema sledećim generacijama, da ih ne ugrozimo sa nezdravim i nestabilnim otpadnim naslagama."